Integratieklas

De integratieklas is een speciale voorziening binnen onze reguliere school voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze een didactische achterstand hebben in combinatie met zwakke executieve functies. 

Leerlingen volgen in de integratieklas het reguliere programma, maar we intensiveren de instructie- en leertijd.  In de integratieklas besteden we extra aandacht aan vaardigheden ten behoeve van het leren-leren en sociale ontwikkeling. De leerlingen leren 'Ik mag zijn zoals ik ben' en 'ik ben hier niet alleen in'. 

De integratieklas biedt (tijdelijk) extra ondersteuning (arrangement), met daarnaast het onderwijs in de eigen basisgroep. Leerlingen volgen 4 ochtenden per week het onderwijs in de integratieklas.  Op deze momenten wordt er didactisch gewerkt aan rekenen, spelling en technisch lezen. 
's Middags volgen zij het onderwijs in hun basisgroep en werken ze middels Jeelo aan taal, begrijpend lezen en andere zaakvakken. De leerlingen van de integratieklas volgen dus het onderwijs volgens de leerlijn van de groep. 

De integratieklas is kleiner dan de basisgroep. We streven hier naar het maximum van 15 leerlingen.  Het uitgangspunt van de integratieklas is om leerlingen alleen bij de basisvakken te begeleiden. Bij sociale activiteiten zoals diverse vieringen zijn de leerlingen in de basisgroep aanwezig. Dat komt integratie in de eigen klas ten goede.  

Aan het eind van het arrangement begeleiden we leerlingen weer terug naar een gehele integratie in de basisgroep.  

Wanneer we samen met ouders verwachten dat een leerling in aanmerking komt voor de integratieklas, dienen we een aanvraag voor dit arrangement in bij een onafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband Stromenland. De commissie zal het leerlingdossier bestuderen en een advies uitbrengen.

Voor informatie over de integratieklas kunt u terecht bij de intern begeleiders van de school. Zij zijn bereikbaar via 0481-431596.