Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing op de Sint Martinusschool

In het schooljaar 2017-2018 zijn wij op onze school een vernieuwingstraject ingegaan. Het team van de Sint Martinusschool gaat samen met de directie en de oudergeleding van de MR uitzoeken welke vorm van onderwijs aansluit bij de behoefte van kinderen, ouders en de leerkrachten in een sterk veranderende samenleving. Wij gaan op zoek naar een toekomstbestendig onderwijsmodel waarmee we onze kinderen kunnen begeleiden naar het leven in een samenleving waarbij ze banen zullen hebben die ons nu nog niet bekend zijn. Het onderwijsmodel waarnaar we op zoek gaan zal de ruimte moeten geven voor het aanleren van vaardigheden en competenties die voor deze toekomst van belang zijn. Ook vinden wij dat er ruimte moet komen voor de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces en ruimte voor het ontwikkelen van hun talenten.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit proces.


(10-05-2019)
Tijdens en na de laatste studiedag van 29 maart hebben we met het team enkele knopen doorgehakt met betrekking tot onze onderwijsvernieuwing. Dit heeft geleid tot de volgende veranderingen die volgend schooljaar ingaan.

Leerpleinen (al zijn we nog op zoek naar een betere naam)
We gaan werken met de leerpleinen  1-2-3  4-5   6-7-8  omdat deze groepen qua ontwikkeling het dichtst bij elkaar liggen. De groepen 3 zullen gaan verhuizen naar de gang waar nu ook de kleutergroepen zitten.
De groepen die bij elkaar op een leerplein zitten zullen intensief gaan samenwerken. 
 
Dagindeling
In de ochtend blijven we de kernvakken geven (m.u.v. Taal). In eerste instantie zoals we dat nu ook doen, met aanpak 1, aanpak 2 en aanpak 3. In de eindsituatie (over 3 jaar?) willen we deze vakken zoveel mogelijk op niveau/ gepersonaliseerd aanbieden.
 
De middagen worden zoveel mogelijk ingeruimd voor het projectonderwijs (Jeelo).
We gaan werken met de minibouwen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
Taal wordt binnen Jeelo opgepakt, evenals lezen vanaf groep 6. 
Binnen Jeelo hebben we speciale aandacht voor het aanleren van vaardigheden/ competenties.
We gaan ook starten met het vullen van het portfolio: De eerste helft van het schooljaar 19-20 beginnen we met het onderdeel "Samenwerken".
Omdat we taal via Jeelo gaan doen, gaan we ook de taallijnen bijhouden. Er komt dan geen rapportcijfer voor Taal meer op het rapport te staan.
 
Rekenen 
Dit vak gaan we schoolbreed oppakken waarbij we ook een goede externe begeleiding gaan zoeken. We willen hierbij zorgen voor een goede doorgaande lijn binnen het rekenen, waarbij Gynzy (dat nu al gebruikt wordt in de groepen 6, 7 en 8) een goed middel kan zijn.

Tijdens de informatieavonden aan het begin van het nieuwe schooljaar 2019-2020 zullen we u hier nog meer over informeren.


-------------------------------------------
(07-01-2019)

Op zaterdag 22 december stond er een mooi stuk in de Gelderlander over de onderwijsvernieuwing op onze school. En dan met name over de manier waarop dit in de groepen 7 en 8 is vorm gegeven tijdens het project "Feest!". Deze groepen hebben een Kerstavond voor de ouder georganiseerd en in de voorbereiding hierop veel kennis en vaardigheden geleerd die ze tijdens deze avond konden toepassen.
Door hier te klikken komt u bij het verslag in de Gelderlander.


-------------------------------------------
(09-11-2018)
Woensdag 7 november heeft het team weer een studiemiddag gehad met betrekking tot de ontwikkeling van ons nieuwe onderwijsmodel. We hebben het daarbij gehad over leerarrangementen en wat wij hieronder verstaan. Hierbij moet u denken aan het aanbieden van activiteiten waarbij de kinderen leren zelf na te denken en oplossingen te zoeken. Dit doen we dan door deze activiteiten in een betekenisvolle omgeving aan te bieden.
In de verschillende mini-bouwen zijn we aan de slag gegaan om rond het thema Sinterklaas of Kerst zo'n leerarrangement uit te werken. Hier gaan alle groepen de komende weken mee aan de slag. Binnenkort ontvangt u hier via de leerkracht ongetwijfeld meer informatie over.
Bovenstaande houdt ook in dat de start van het Jeeloproject 'Beleven van je planeet' wordt uitgesteld tot januari 2019.
Tot slot vast de vooraankondiging dat we op woensdag 20 februari 2019 een informatieavond willen organiseren waarbij onze onderwijsvernieuwing uitgebreid aan bod zal komen.


-------------------------------------------
(12-10-2018)
Woensdag, 3 oktober heeft het team tijdens een studiemiddag de kaders voor onze onderwijsvernieuwing opnieuw onder de loep genomen. We hebben daarbij ook heel goed gekeken naar wat dit straks voor de leerkracht (én de leerlingen) betekent.
Bent u nieuwsgierig naar de kaders die we hebben vastgesteld? Klik dan hier om een korte presentatie van deze kaders te bekijken.
Op 7 november hebben we weer een studiemiddag en dan gaan we aan de slag om het nieuwe Jeeloproject (Beleven van je planeet) zoveel mogelijk volgens deze kaders vorm te geven.
We gaan ook ons best doen om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Bijvoorbeeld via deze nieuwsbrief, onze website en via Twitter en Facebook.


-------------------------------------------
(22-05-2018)
2e bijeenkomst ontwikkelteam onderwijsvernieuwing
15 mei jl. zijn de leden van het ontwikkelteam onderwijsvernieuwing bij elkaar gekomen. De tijdens de vorige bijeenkomst beschreven kaders zijn samen met de input van ouders en leerkrachten uitgewerkt tot één helder kader dat richtinggevend zal zijn bij de onderwijsvernieuwing op de Sint Martinusschool. Dit kader omschrijft waaraan ons onderwijs moet gaan voldoen. Twee leden van het ontwikkelteam hebben hier een heldere presentatie van gemaakt en deze zal worden voorgelegd aan het team en de MR. Na goedkeuring zullen we dit kader ook in deze blog presenteren.
Naast het bekijken van de presentatie en het bespreken van de kaders is er een belangrijk besluit genomen. In het oorspronkelijke plan gingen we als school uit van het implementeren van een bestaand model. Gaandeweg hebben we ons gerealiseerd dat het echter veel duurzamer is om als team zelf deze onderwijsvernieuwing gestalte te geven. Met het hele team zullen we aan het proces gaan werken, zodat iedereen betrokken is bij de onderwijsvernieuwing op onze school. Doordat we zelf aan de slag gaan met onderwijsvernieuwing op onze school kunnen we dit zo vorm geven dat het passend is voor de kinderen, de leerkrachten en dus de school. Dit zal meer tijd gaan kosten dan het invoeren van een bestaande methode, maar de duurzaamheid die gepaard gaat met het zelf ontwikkelen van onderwijs voor de toekomst is van een veel groter belang. Op deze manier kunnen we werken aan het onderwijs waarop onze kinderen, hun ouders en hun leerkrachten trots zijn.
Een dergelijk veranderingstraject aangaan kunnen we echter niet alleen. Daarom is de volgende stap voor het ontwikkelteam ook het spreken met verschillende transformatiecoaches. Wij willen als ontwikkelteam twee verschillende organisaties uitnodigen om verder mee in gesprek te gaan. Na deze gesprekken hopen wij een keuze te kunnen maken in welke organisatie / persoon ons gaat helpen met de transformatie naar kindgericht onderwijs. Graag willen wij voor de zomervakantie hierin een keuze gemaakt hebben.
Tevens hebben wij besloten dat wij de overgrote meerderheid van cursussen, vergaderingen, etc. de komende periode zullen wijden aan dit veranderingstraject.

-------------------------------------------
(20-04-2018)

Er zijn inmiddels al enkele stappen in dit proces genomen. Op 1 november heeft het team een eerste bijeenkomst, in de vorm van een studiedag, gehad. Onder leiding van Anjo Mooren (onderwijskundig adviseur bij Bureau STERK) is er tijdens deze bijeenkomst gesproken over aspecten in het huidige onderwijs waar we trots op zijn, waar we wel van af zouden willen of waaraan we trouw willen blijven. Daarnaast kwam aan bod waar we met ons onderwijs naar toe zouden willen en wat daar voor nodig zou zijn. Een eerste stap naar onderwijsvernieuwing was hiermee gezet.
 
Voor ons als school is ook de stem van de ouder van wezenlijk belang, samen hebben we de zorg over de ontwikkeling van uw kind en uw stem in wat daarvoor nodig zou zijn helpt ons in het vinden van het juiste model. Hierdoor werd er op 7 februari een meedenk-avond over het toekomstig onderwijs op onze school georganiseerd. Ongeveer 20 ouders hebben aan deze avond deelgenomen en door middel van de "hand methode" antwoord gegeven op dezelfde vragen als genoemd in de voorgaande alinea over de studiedag voor het team.
 
Een volgende stap is gezet op de studiedag van 30 maart. Tijdens deze studiedag is gesproken over het belang van talentontwikkeling waarna drie sprekers vertelden over onderwijsvernieuwing binnen hun school / organisatie. Een zeer inspirerende dag voor het team waar aan het einde van de dag een ontwikkelteam is samengesteld vanuit alle bouwen van onze school. Naast de leerkrachten uit de onder-, midden- en bovenbouw nemen ook Vincent als directeur en twee ouders uit de MR als afvaardiging van de oudergeleding deel in het ontwikkelingsteam.

 
-------------------------------------------
20 april 2018
Het ontwikkelteam is dinsdag jl. voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Na een voorstelronde zijn we overgegaan tot het vaststellen van kaders waaraan ons nieuwe onderwijsmodel moet voldoen. In kleine groepen is het team uiteengegaan waarna de bevonden resultaten aan elkaar zijn teruggekoppeld. Daarna is vastgesteld wat van belang is voor het vaststellen van de kaders en dit wordt voor de volgende bijeenkomst verwerkt waarna we een voorstel zullen gaan doen richting onze teamleden en de medezeggenschapsraad (MR).
 
We gaan een fijne en spannende tijd tegemoet waarin we samen op zoek gaan naar het juiste onderwijsmodel voor onze kinderen en onze school.